Stichting Juffertoren Schildwolde

Stichting Juffertoren Schildwolde is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). ANBI’s  kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. De vereiste gegevens staan op deze pagina.

Statutaire Naam
Stichting Juffertoren Schildwolde

Monumentnummer Rijksdienst
33816

RSIN of fiscaal nummer
855340265

Telefoon
0598-372324 (secretaris B. Fokkens)

Bankrekening
IBAN: NL57RABO0304977020

Algemeen mailadres
info@stichtingjuffertoren.nl

Website
stichtingjuffertoren.nl

Verantwoording
Jaarverslag Secretaris 2017
Jaarverslag Penningmeester 2017

Overige documenten
Akte van Oprichting
Statutenwijziging
Inschrijving KvK

Doelstelling
Het beheren en in stand houden van de Juffertoren te Schildwolde.

Hoofdlijnen beleidsplan
1. Het verwerven van financiële middelen om de toren te onderhouden
2. Het inrichten van de eerste zolder tot museum met de geschiedenis van deze toren.
3. Onderzoek naar verder toegankelijk maken van andere zolders.
4. Onderzoek naar aardbevingsbestendigheid.

Uitgeoefende activiteiten

  • Op 30 juni 2015 is de stichting opgericht en heeft de toren overgenomen van de Hervormde Gemeente Schildwolde- Overschild- Hellum.
  • Er is een begin gemaakt met het verzamelen van diverse spullen die verband houden met deze toren en gebruikt zullen worden in de nog in te richten museumzolder.
  • Op 8 september 2015 hebben diverse schoolklassen de toren bezichtigd en kregen uitleg van één van onze vrijwilligers.
  • Op 12 september was de toren opengesteld in het kader van open Monumentendag.
  • Er vindt op dit moment onderzoek plaats naar de de aardbevingsbestendigheid van de toren.

Bestuurssamenstelling
Jan Niezink – voorzitter
Thieo Jonker – penningmeester
Bart Fokkens – secretaris
Jaap Groeneveld
Kees Mollema

 

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.