Stichting Juffertoren Schildwolde

Stichting Juffertoren Schildwolde is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). ANBI’s  kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. De vereiste gegevens staan op deze pagina.

Statutaire Naam
Stichting Juffertoren Schildwolde

 

Monumentnummer Rijksdienst
33816

 

RSIN of fiscaal nummer
855340265

 

Telefoon
0598-372324 (secretaris B. Fokkens)

 

Bankrekening
IBAN: NL57RABO0304977020

 

Algemeen mailadres
info@stichtingjuffertoren.nl

 

Website
stichtingjuffertoren.nl

 

Verantwoording
Jaarverslag Secretaris 2021
Jaarverslag Penningmeester 2021

 

Overige documenten
Akte van Oprichting
Statutenwijziging
Inschrijving KvK

 

Doelstelling
Het beheren en in stand houden van de Juffertoren te Schildwolde.

 

Hoofdlijnen beleidsplan
1. Het verwerven van financiële middelen om de toren te onderhouden
2. Het inrichten van de eerste zolder tot museum met de geschiedenis van deze toren.
3. Onderzoek naar verder toegankelijk maken van andere zolders.
4. Onderzoek naar aardbevingsbestendigheid.

 

Uitgeoefende activiteiten

 

  • In maart 2020 zijn de krukluidassen  vervangen door rechte houten luid-assen, ook zijn de klepels vervangen. Het handmatig luiden geschied nu d.m.v luid-stokken i.p.v luid-wielen.  De situatie is weer teruggebracht als voor de grote restauratie van 1940 / 1941.

 

  • Er vinden op dit moment geen activiteiten plaats.

 

Bestuurssamenstelling
Jan Niezink – voorzitter
Thieo Jonker – penningmeester
Bart Fokkens – secretaris
Jaap Groeneveld
Folkert Groeneveld

 

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.